Βασιλική Βαγενού για την έκθεση Bunker Improvisations

Bunker_Improvisations_Andreas-Vousouras_ArtWall (17)-s

Τεχνητές αναπνοές στα τελευταία υπόγεια καταφύγια
Βασιλική Βαγενού / Ιστορικός Τέχνης

Βιώνοντας ταυτόχρονα την άλωση και την πολιορκία ως παραλλαγές της ίδιας διάταξης και την εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί ανάμεσα σε μετανάστες από όλον τον κόσμο και τους ντόπιους στην περιοχή όπου βρίσκεται το εργαστήριο του, ο εικαστικός Ανδρέας Βούσουρας οικειοποιείται τις «ζωές των άλλων» μέσα από τα υλικά της περιρρέουσας φτώχειας, όπως αποκαλεί ο ίδιος τα αντικείμενα τα οποία έχει βρει και περισυλλέξει μέσα και γύρω από αυτό. Τα υπολλείματα αυτά αναδεικνύουν την ύπαρξη των κύκλων απώλειας και αναγέννησης και την εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στην τάξη και το χάος της δομής της δυτικής κοινωνίας, την ίδια στιγμή που στη γηραιά και ετοιμοθάνατη Ευρώπη της κρίσης γίνονται οι τελευταίες ουτοπικές πολιτικές προσπάθειες για να εναρμονιστεί το ρεαλιστικό με το εναλλακτικό.

Στο ογκώδες αρχείο των ετερόκλητων ευρημάτων του εμπεριέχονται ταυτόχρονα αποσπασματικά κομμάτια της προσωπικής και συλλογικής μνήμης και «χρήσης» και τα ίχνη των δραματικών κοινωνικών και οικονομικών μεταβολών των τελευταίων χρόνων. Μέσα στην φθορά και την παρακμή των αγαθών, υλικών και άλλων, που έχει συντελεστεί στο παρελθόν, βρίσκεται ήδη η κατάρρευση του μέλλοντος, μια ιδέα που στοιχειώνει την εικαστική παραγωγή του Βούσουρα. Κατά τη διαδικασία επεξεργασίας και ανακύκλωσης τους για τη δημιουργία νέων αισθητικών και ιδεολογικών μορφών έρχεται αντιμέτωπος με τον χαρακτήρα τους ως πρώην «χρήσιμα» και νυν «άχρηστα», με την υλικότητα και την λειτουργία τους, με τη φύση τους ως χρησιμοποιημένα σώματα-απομεινάρια των τελετουργιών της καθημερινής ζωής. Η επανατοποθέτηση, η αποκατάσταση, η τελική συμβίωση τους σημαίνουν τον εννοιακό και λειτουργικό επαναπροσδιορισμό τους, μεμονωμένα και συνδυαστικά, και την δημιουργία –ή απελευθέρωση- ολοκληρωτικά νέων συσχετισμών και δυνατοτήτων.

Στόχος του Βούσουρα δεν είναι αποκλειστικά η επίκληση και η φανέρωση του παράλογου του ανθρώπινου κόσμου και των κανόνων του γιατί τα έργα του δεν αποτελούν κάποιου είδους αντανάκλαση ή προσπάθεια απο-μίμησης του, ακόμα και σε όλες τις πιθανές εκφάνσεις του. Μέσα από την πράξη σύγκρουσης και συγχώνευσης τους και επανατροφοδότησης του νοήματος τους, οι εγκαταστάσεις, τα αντικείμενα και οι κατασκευές του αναδεικνύουν τρεις αλληλοσυνδεόμενους παράγοντες: την καταγωγή τους (ως αυτό που υπάρχει ήδη), την αναφορά τους (τη σχέση τους ως αναπαραστάσεις με κάποια πραγματικότητα) και την παραπομπή τους (τον πολλαπλασιασμό, την διεύρυνση της εννοιολογικής και συμβολικής υπόστασης τους μέσα από την συνύπαρξη τους).

Κατά κάποιο τρόπο, μας υπενθυμίζουν ότι τελικά η ανθρώπινη ιστορία δεν είναι μια ατελείωτη ανέλιξη, αλλά μια επιστροφή σε μια πρωταρχική, φυσική συνθήκη πρόκλησης και επιβίωσης, διαγραφής και επανεκκίνησης. Ένα από τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων που απαρτίζουν τα έργα του Βούσουρα είναι η τύχη που είχαν να επιλεχτούν και να διασωθούν για να επιβιώσουν και να μεταμορφωθούν με την ελπίδα μιας ευτυχέστερης δεύτερης ζωής.

Βασιλική Βαγενού / Ιστορικός Τέχνης
Αθήνα, Νοέμβριος 2014

Για την έκθεση «Bunker Improvisations, Σημειώσεις στο περιθώριο»
του Ανδρέα Βούσουρα

ArtWall Project Space
20.11 – 16.12.2014

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση

line

Resuscitations in the last bunkers
Vassiliki Vayenou / Art historian

Experiencing both the capture and siege as variants of the same pattern and the war situation between immigrants from around the world and the locals in the neighborhood where his workshop is located, visual artist Andreas Voussouras appropriates the “lives of others” through the materials of the “ambient poverty”, as he calls the objects which he finds and collects in and around it. These remainders reveal the existence of cycles of loss and rebirth and the delicate balance between order and chaos in the structure of Western society, while at the same time in the old and moribund Europe of the economic crisis take place the last utopian political efforts to align the realistic with the alternative.

The voluminous record of his disparate findings contains both fragmented pieces of personal and collective memory and “use”, and the traces of the dramatic social and economic changes of recent years. Inside the decay and decline of goods, material and other, that occurred in the past, resides already the collapse of the future, an idea that haunts Voussouras’ artistic production. During the procedure of processing and recycling the materials to create new aesthetic and ideological forms, he is confronted with their former “usefulness” and now “uselessness”, their materiality and function, their nature as cast off matter-remnants of the rituals of everyday life. Their relocation, restoration and final symbiosis signal their conceptual and functional redefinition, individually and in combination, and the creation -or liberation- of completely new relationships and possibilities.

Voussouras’ aim is not exclusively the invocation and revelation of the absurd condition of human world and its rules, because his works are not a kind of reflection or effort for its imitation, even in all its possible manifestations. Through the act of their conflict and fusion, and the recharge of their meaning, his installations, objects and constructions highlight three interrelated factors: their origin (as that which already exists), their referentiality (their relationship -as representations- to a reality) and their reference (the proliferation, the expansion of their conceptual and symbolic status through their coexistence).

Somehow, we are reminded that ultimately human history is not an endless progression, but a return to a principal, natural condition of challenge and survival, erasure and restart. One of the characteristics of the objects that make up Voussouras’ works is the luck they had to be selected and saved in order to survive and be transformed with the hope of a happier second life.

Vassiliki Vayenou / Art historian
Athens, November 2014

On «Bunker Improvisations, Marginal Notes»
by Andreas Vousouras

ArtWall Project Space
20.11 – 16.12.2014

More information on the exhibition

Advertisements
%d bloggers like this: